ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 2564 ( ITA 2021)
apps โครงสร้างหน่วยงาน
folder ข้อมูลผู้บริหาร
bubble_chart อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลแพด
apps แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วย
info_outline ข้อมูลการติดต่อ
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
verified_user ประวัติหน่วยงาน
    folder คำขวัญ
folder พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
folder จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
volume_down ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder คู่มือมาตรฐานการการให้บริการ
folder คู่มือประชาชน
folder รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
folder ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
folder นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
folder ประกาศยกฐานะ
บริการข้อมูล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA (OIT)
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2563
group กองคลัง
นางเบญจมาศ ปางละออ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางเบญจมาศ ปางละออ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางเพ็ญพาณี พรมมิตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางเพ็ญพาณี พรมมิตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวอรสุรางค์ แสงโคตรมา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวอรสุรางค์ แสงโคตรมา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นายอภิวัฒน์ โพธิวัฒน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นายอภิวัฒน์ โพธิวัฒน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางอำนวย สายเสน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางอำนวย สายเสน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(-ว่าง-)
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)
(-ว่าง-)
นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.)
นายชัชชัย ตงบุญชัย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายชัชชัย ตงบุญชัย
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสรศาสตร์ สุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสรศาสตร์ สุรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวจารุวรรณ์ ไกรยวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจารุวรรณ์ ไกรยวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปาริชาติ ร่มเกษร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวปาริชาติ ร่มเกษร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายทรงยศ ศรีสุราช
นายกเทศมนตรีตำบลแพด
โทร. : 083 3262477
นายทรงยศ ศรีสุราช
นายกเทศมนตรีตำบลแพด
โทร. : 083 3262477
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประเมิน-ITA-64
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประฟฤติมิชอบ
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
public ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ประกาศนโยบายโปร่งใสและตรวจสอบได้
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เครือข่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 160