ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 2564 ( ITA 2021)
apps โครงสร้างหน่วยงาน
folder ข้อมูลผู้บริหาร
bubble_chart อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลแพด
apps แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วย
info_outline ข้อมูลการติดต่อ
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
verified_user ประวัติหน่วยงาน
    folder คำขวัญ
folder พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
folder จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
volume_down ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder คู่มือมาตรฐานการการให้บริการ
folder คู่มือประชาชน
folder รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
folder ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
folder นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
folder ประกาศยกฐานะ
บริการข้อมูล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA (OIT)
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2563
folder ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านฝาง - วัดไตรสิขาฯ บ้านฝาง หมู่ที่ 6 โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านฝาง -วัดไตรสิกขาฯ บ้านฝาง หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังชมพู
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 11 บ้านวังชมพู
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจ้างเหมาบริการครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงบัง
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอสที(สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ยูเอสที(สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลแพดและโรงเรียนประถมศึกษา)
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก กม. ๔+ ๖๐๐ ถึง สาย กม. ๕ + ๙๐๐ บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก กม. ๐ + ๖๐๐ ถึง สาย กม. ๒ + ๒๐๐ บ้านฝาง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.จาก กม. ๔+ ๖๐๐ ถึง สาย กม. ๕ + ๙๐๐ บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก กม. ๐+ ๖๐๐ ถึง สาย กม. ๒ + ๒๐๐ บ้านฝาง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงบังใต้ หมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแพด - บ้านหนองม่วง หมู่ที่ ๑๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฝาง หมู่ที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงบัง หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงบังใต้ หมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือน เม.ย. -มิ.ย. 64) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดรายละเอียดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมประตู - หน้าต่าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดจาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
1 - 20 (ทั้งหมด 130 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายทรงยศ ศรีสุราช
นายกเทศมนตรีตำบลแพด
โทร. : 083 3262477
นายทรงยศ ศรีสุราช
นายกเทศมนตรีตำบลแพด
โทร. : 083 3262477
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประเมิน-ITA-64
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประฟฤติมิชอบ
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
public ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ประกาศนโยบายโปร่งใสและตรวจสอบได้
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เครือข่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 149