ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 2564 ( ITA 2021)
apps โครงสร้างหน่วยงาน
folder ข้อมูลผู้บริหาร
bubble_chart อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลแพด
apps แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วย
info_outline ข้อมูลการติดต่อ
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
verified_user ประวัติหน่วยงาน
    folder คำขวัญ
folder พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
folder จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
volume_down ประกาศ-ข่าวประชาสัมพันธ์
folder คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder คู่มือมาตรฐานการการให้บริการ
folder คู่มือประชาชน
folder รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
folder ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
folder นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
folder ประกาศยกฐานะ
บริการข้อมูล
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ITA (OIT)
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2563
group ฝ่ายสภา
(นายไสว โทอิ้ง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลแพด
โทร. : ๐๘๖ ๒๒๓๙๔๘๐
(นายไสว โทอิ้ง)
ประธานสภาเทศบาลตำบลแพด
โทร. : ๐๘๖ ๒๒๓๙๔๘๐
(นางสุกัญญา ริดเกาะ)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแพด
โทร. : ๐๙๓ ๓๘๔๓๕๒๒
(นางสุกัญญา ริดเกาะ)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลแพด
โทร. : ๐๙๓ ๓๘๔๓๕๒๒
(นายอวยชัย ศรีสวัสดิ์)
เลขานุการสภาฯ
โทร. : ๐๙๓ ๒๕๔๔๑๓๓
(นายอวยชัย ศรีสวัสดิ์)
เลขานุการสภาฯ
โทร. : ๐๙๓ ๒๕๔๔๑๓๓
(นายบุญชนะ เทพรักษ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพด เขต 1
โทร. : ๐๙๓ ๓๑๓๐๔๒๙
(นายบุญชนะ เทพรักษ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพด เขต 1
โทร. : ๐๙๓ ๓๑๓๐๔๒๙
(นายนคร จำปาศิลป์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพด เขต 1
โทร. : ๐๙๑ ๐๙๕๒๘๗๒
(นายนคร จำปาศิลป์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพด เขต 1
โทร. : ๐๙๑ ๐๙๕๒๘๗๒
(นางสาวสุกัญญา ริดเกาะ )
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพด เขต 1
โทร. : ๐๙๓ ๓๘๔๓๕๒๒
(นางสาวสุกัญญา ริดเกาะ )
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพด เขต 1
โทร. : ๐๙๓ ๓๘๔๓๕๒๒
(นายวิไลวัล วงค์แดง)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. : ๐๘๑ ๐๙๖๗๐๙๙
(นายวิไลวัล วงค์แดง)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. : ๐๘๑ ๐๙๖๗๐๙๙
(นายอวยชัย ศรีสวัสดิ์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. : ๐๙๓ ๒๕๔๔๑๓๓
(นายอวยชัย ศรีสวัสดิ์)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. : ๐๙๓ ๒๕๔๔๑๓๓
(นางสาวน้ำค้าง ศรีเจริญ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. : ๐๘๘ ๕๑๙๙๔๓๖
(นางสาวน้ำค้าง ศรีเจริญ)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร. : ๐๘๘ ๕๑๙๙๔๓๖
(นายไสว โทอิ้ง )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. : ๐๘๖ ๒๒๓๙๔๘๐
(นายไสว โทอิ้ง )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. : ๐๘๖ ๒๒๓๙๔๘๐
(นายกัมพล โทอิ้ง )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. : ๐๘๖ ๑๓๒๖๖๗๘
(นายกัมพล โทอิ้ง )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. : ๐๘๖ ๑๓๒๖๖๗๘
(นายประมวล ใจแน่น )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. : ๐๖๑ ๑๔๙๒๗๖๓
(นายประมวล ใจแน่น )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. : ๐๖๑ ๑๔๙๒๗๖๓
(นางกลมศิลป์ แก้วนา)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. : ๐๘๕ ๕๙๘๗๒๐๔
(นางกลมศิลป์ แก้วนา)
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. : ๐๘๕ ๕๙๘๗๒๐๔
(นายสมหวัง อ่อนตา )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. : ๐๖๑ ๓๑๔๑๐๒๕
(นายสมหวัง อ่อนตา )
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร. : ๐๖๑ ๓๑๔๑๐๒๕
(นายปริญญา บุญเรืองนาม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพด เขต 2
โทร. : ๐๙๐ ๘๔๑๘๐๕๕
(นายปริญญา บุญเรืองนาม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแพด เขต 2
โทร. : ๐๙๐ ๘๔๑๘๐๕๕
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายทรงยศ ศรีสุราช
นายกเทศมนตรีตำบลแพด
โทร. : 083 3262477
นายทรงยศ ศรีสุราช
นายกเทศมนตรีตำบลแพด
โทร. : 083 3262477
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประเมิน-ITA-64
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประฟฤติมิชอบ
folder แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
public ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ประกาศนโยบายโปร่งใสและตรวจสอบได้
folder การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เครือข่าย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 179